CÁC QUY ĐỊNH VỀ ỦNG HỘ – QUYÊN GÓP – TÀI TRỢ

CLB Thiện nguyện NGÀY XANH có hoạt động chia sẻ, và (hoặc) kêu gọi sự chung tay của cộng đồng đến các hoàn cảnh khó khăn; các cá nhân hoặc tập thể nào đó phù hợp với hoạt động thiện nguyện; được hoặc cần sự hỗ trợ, ủng hộ từ việc quyên góp của người khác. Theo đó, sẽ có một số quy định, quy ước dưới đây được áp dụng đối với tất cả những quyên góp – ủng hộ của các cá nhân, tập thể (nếu có) khi tham gia vào các hoạt động quyên góp – ủng hộ của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH.

I. CÁC KHÁI NIỆM

a. Khoản quyên góp – ủng hộ: Là những gì mà người khác, cá nhân hoặc tập thể đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ, chung tay….. vào một hoặc nhiều các hoạt động tại  CLB Thiện nguyện NGÀY XANH. Các khoản này, bao gồm nhiều hình thức khác nhau; có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức vật chất có thể đóng góp, ủng hộ khác.

b. Khoản Thu:  Là những gì mà người khác, cá nhân hoặc tập thể đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ, chung tay….. vào một hoặc nhiều các hoạt động tại CLB Thiện nguyện NGÀY XANH. Các khoản này là những khoản có thể  quy đổi, đếm đọc được theo đơn vị và giá trị tiền tệ hiện tại và có thể sử dụng tương ứng với tiền tệ hiện tại.

 • Khoản thu được tạo ra và tiếp nhận bất kỳ khi nào, hình thức nào miễn là phù hợp với hoàn cảnh, thời gian, địa điểm.
 • Khoản thu được tạo ra và tiếp nhận bất cứ khi nào, từ cá nhân hoặc tổ chức nào nếu không vi phạm các quy định của pháp luật và được thực hiện một cách tự nguyện.
 • Khoản thu được tạo ra và tiếp nhận theo các chương trình, hành trình, kế hoạch kêu gọi cụ thể cho một hoặc nhiều hoàn cảnh khó khăn nào đó cần giúp đỡ.
 • Khoản thu cũng có thể được tạo ra và tiếp nhận bất kỳ lúc nào dựa trên khả năng kêu gọi của người sáng lập và các thành viên, người tham gia
 • Khoản thu cũng có thể là các khoản tồn, dư, trích từ các khoản thu của một hoặc nhiều các sự kiện, hành trình, chương trình cụ thể cho một hoặc nhiều hoàn cảnh khó khăn nào đó cần giúp đỡ trước đó (được hiểu là các khoản dư thừa Hành trình)
 • Khoản thu cũng được tạo ra từ hoạt động trao đổi, mua bán các đồng phục hoặc hiện vật khác của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH.

Các khoản thu được công khai công bố và cập nhật chi tiết tại đây – công khai các khoản thu chi

c. Khoản Chi:  Là những Khoản chi được chúng tôi sử dụng từ việc trích Khoản Thu….. vào một hoặc nhiều các hoạt động tại CLB Thiện nguyện NGÀY XANH. Các khoản này là những khoản có thể  quy đổi, đếm đọc được theo đơn vị và giá trị tiền tệ hiện tại và có thể sử dụng tương ứng với tiền tệ hiện tại.

 • Khoản chi được thực hiện đối với một hoặc nhiều các chương trình, hành trình, kế hoạch sự kiện thường kỳ, có kế hoạch hoặc bất thường…. trong việc giúp đỡ các cá nhân (hoặc tập thể) những hoàn cảnh khó khăn, éo le cần cộng đồng giúp đỡ.
 • Khoản chi được sử dụng cho việc ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ cho các cá nhân, tập thể phù hợp và các hoạt động thiện nguyện có liên quan.
 • Khoản chi cũng dùng cho các hoạt động thăm hỏi, động viên, tôn vinh… những người tốt, việc tốt
 • Khoản chi cũng được sử dụng để phục vụ cho việc mua sắm đồng phục hoặc các dụng cụ, thiết bị… cần thiết và sử dụng trong hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH
 • Khoản chi cũng được sử dụng để đầu tư, đóng góp hoặc tham gia vào các hoạt động khác của các cá nhân, tổ chức khác nhằm tạo ra nguồn thu (khoản thu) mới hoặc phục vụ cho công tác hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội …
 • Các khoản chi chỉ được thực hiện nếu có sự đồng ý của người sáng lập – cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra khoản thu của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH

Các khoản chi được công khai công bố và cập nhật chi tiết tại đây – ghi chép khoản chi

II. NHỮNG QUY ĐỊNH – QUY ƯỚC

1. Tài chính của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH được sử dụng cho những việc gì?

Tài chính của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH là những khoản tiền hoặc các giá trị khác tương tự tiền, được tạo ra từ các khoản thu. Vậy, nguồn tài tài chính sẽ được sử dụng cho các công việc/hoạt động sau:

 • Được sử dụng đối với một hoặc nhiều các chương trình, hành trình, kế hoạch sự kiện thường kỳ, có kế hoạch hoặc bất thường…. trong việc giúp đỡ các cá nhân (hoặc tập thể) những hoàn cảnh khó khăn, éo le cần cộng đồng giúp đỡ.
 • Được sử dụng  cho việc ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ cho các cá nhân, tập thể phù hợp và các hoạt động thiện nguyện có liên quan.
 • Được sử dụng  cho các hoạt động thăm hỏi, động viên, tôn vinh… những người tốt, việc tốt
 • Được sử dụng  để phục vụ cho việc mua sắm đồng phục hoặc các dụng cụ, thiết bị… cần thiết và sử dụng trong hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH
 • Được sử dụng  để đầu tư, đóng góp hoặc tham gia vào các hoạt động khác của các cá nhân, tổ chức khác nhằm tạo ra nguồn thu (khoản thu) mới hoặc phục vụ cho công tác hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội …

2. Khoản thu dư thừa của các hành trình được sử dụng như nào?

CLB Thiện nguyện NGÀY XANH sẽ thực hiện hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh cá nhân/tập thể theo các kế hoạch Hành trình cụ thể

Mỗi Hành trình sẽ có khoảng thời gian tiếp nhận sự đồng hành, đóng góp ủng hộ cụ thể. Các khoản thu được của các Hành trình nào sẽ được sử dụng trực tiếp cho các Hành trình đó.

Trong trường hợp, nếu thời gian tiếp nhận đã kết thúc, mà vẫn phát sinh các khoản thu từ việc quyên góp ủng hộ, thì đó được hiểu là các khoản thu dư thừa của các hành trình.

Các khoản thu dư thừa của các hành trình sẽ được chuyển vào nguồn Tài chính của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH và sử dụng cho các Hành trình khác hoặc cho các hoạt động khác được quy định cụ thể tại trang này.

3. Tính minh bạch về tài chính

Như trong phần Giới thiệu chung đã nêu rõ, CLB Thiện nguyện NGÀY XANH được xác định là hoạt động độc lập kinh phí, dựa trên khả năng của người sáng lập và mong muốn tự nguyện của những người tham gia.

Nguồn kinh phí để phục vụ cho các hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH , từ thời điểm ban đầu được xác định là dựa khả năng của người sáng lập. Xuyên suốt mọi hoạt động, người sáng lập có trách nhiệm chính trong việc chi trả cho các kinh phí cần thiết phục vụ cho hoạt động của CLB. Ngoài ra, những thành viên tham gia cũng có thể đồng hành cùng các hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH để có được nguồn kinh phí; họ có quyền tham gia hoặc không, và nếu tham gia họ có quyền tự lựa chọn khả năng và mong muốn tham gia của họ trong hình thức hoặc giá trị của các hình thức tham gia. Điều này không bao giờ là bắt buộc đối với việc tham gia của tất cả mọi người tại CLB Thiện nguyện NGÀY XANH – ngoại trừ người sáng lập, sẽ bắt buộc có trách nhiệm lo toan các khoản kinh phí để duy trì khả năng hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH

Ngoài nguồn kinh phí được thực hiện từ người sáng lập, việc hoạt động cũng sẽ kỳ vọng vào sự chung tay, giúp đỡ và đồng hành của tất cả mọi người, bao gồm cả các cá nhân và tổ chức. Hoạt động này sẽ được tiếp nhận thường xuyên hoặc theo từng kế hoạch, chương trình thiện nguyện cụ thể. Tuy nhiên, dù theo hình thức nào, thì những vận động này chỉ được xác định trên tinh thần tự nguyện của các cá nhân, tổ chức. Việc này không được coi là cố định, không được coi là bắt buộc và hoàn toàn không được coi là hình thức mang tính chất thương mại, kinh doanh hay có các quy chế về việc trả quyền lợi (dưới bất kỳ hình thức nào) cho những cá nhân, tổ chức có sự chung tay, đóng góp hoặc đồng hành cùng hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH

 Vì vậy, tính minh bạch về tài chính sẽ được quy định quy ước như sau:

– Các khoản thu sẽ được cập nhật và công bố công khai chi tiết tại đây – công khai các khoản thu chi

– Ngoài ra, các hoạt động quyên góp, đóng góp, ủng hộ (nếu có) … đều là tự nguyện, không ép buộc và không phải là bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân/tổ chức nào. Vì thế, CLB Thiện nguyện NGÀY XANH từ chối tất cả các đề nghị, yêu cầu phải giải đáp, giải trình hoặc cung cấp các sao kê, nhật ký bằng văn bản cụ thể hoặc các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến các hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH .

– Lý do chúng tôi từ chối các điều đó bởi vì các lý do sau:

+ Đây không phải là một Quỹ từ thiện, CLB Thiện nguyện NGÀY XANH không hoạt động với tư cách là một quỹ từ thiện. Và các việc quyên góp, ủng hộ chỉ được kêu gọi tinh thần tự nguyện, không bao giờ là bắt buộc. Vì thế chúng tôi không vận hành các hoạt động có tính bắt buộc của một Quỹ từ thiện hoặc các hình thức từ thiện có báo cáo cụ thể.

+ Các khoản thu và khoản chi tại CLB Thiện nguyện NGÀY XANH đều được cập nhật và công bố công khai trên website tại mục chi tiết tại đây – công khai các khoản thu chi. Tất cả mọi người đều có thể cùng tham gia, cùng theo dõi, cùng quan sát, nên vui lòng không đề nghị chúng tôi phải thực hiện các hoạt động yêu cầu phải giải đáp, giải trình hoặc cung cấp các sao kê, nhật ký bằng văn bản cụ thể hoặc các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến các hoạt động của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH

KÊNH DUY NHẤT NHẬN ỦNG HỘ

TÀI TRỢ – QUYÊN GÓP

Xuyên suốt các hoạt động của mình, CLB Thiện nguyện NGÀY XANH có nhiều những hình thức khác nhau để tiếp nhận sự hỗ trợ,đồng hành, ủng hộ của quý nhà hảo tâm cho các Hành trình thiện nguyện của mình.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất, đồng thời tránh việc bị các đối tượng có ý đồ xấu lợi dụng, CLB Thiện nguyện NGÀY XANH công bố và tuyên bố chỉ có 01 kênh duy nhất để tiếp nhận các khoản tiền tài trợ, đồng hành, ủng hộ của mọi người cho hoạt động và các hành trình tại CLB Thiện nguyện NGÀY XANH. Tất cả các thông tin hoặc hoạt động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp hành trình thiện nguyện nào nếu sử dụng các số tài khoản nào không đúng với tài khoản (duy nhất) được công bố dưới đây, đều có thể là hoạt động giả mạo, mạo danh, nhằm trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của CLB Thiện nguyện NGÀY XANH – và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước tất cả các hoạt động ủng hộ gửi đến các kênh tiếp nhận đó.

SỐ TÀI KHOẢN DUY NHẤT NHẬN QUYÊN GÓP – ỦNG HỘ CỦA CLB THIỆN NGUYỆN NGÀY XANH

Số tài khoản: 0352805678

Ngân hàng Quân đội (MB bank)

Chủ tài khoản: DAO XUAN THOI (ĐÀO XUÂN THỜI)

Xin lưu ý: Nội dung chuyển khoản, nhà hảo tâm nên chuyển nội dung theo từng Hành trình cụ thể (được công bố trong từng hành trình, hoàn cảnh ủng hộ cụ thể). Khi tiếp nhận, CLB sẽ chuyển số tiền ủng hộ đó về đúng Hành trình mà quý nhà hảo tâm đang muốn giúp đỡ.

Xin lưu ý: Trong trường hợp nội dung chuyển khoản ghi chung chung, hoặc nhà hảo tâm ghi rõ ủng hộ cho hành trình nào nhưng thời điểm nhận được đã hết thời giạn kêu gọi hoặc Hành trình đã được thực hiện, thì số tiền ủng hộ đó sẽ được chuyển vào nguồn Tài chính của CLB và sử dụng cho các hành trình và hoạt động khác.

Tất cả các hoạt động liên quan đến các khoản tiền ủng hộ, hỗ trợ của nhà hảo tâm đều được công khai công bố và cập nhật chi tiết tại đây – công khai các khoản thu chi – Trong các trường hợp khẩn cấp, khi cần, vui lòng liên hệ với CLB tại đây.